Stanovy spoločnosti

I. Postavenie, sídlo a pôsobnosť Spoločnosti

1. Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku pri Slovenskej akadémii vied (ďalej Spoločnosť) je dobrovoľné združenie vedeckých, odborných pracovníkov a poslucháčov vysokých škôl z oblasti kybernetiky, informatiky a umelej inteligencie, prípadne iných príbuzných odborov.

2. Spoločnosť vyvíja svoju činnosť pri Slovenskej akadémii vied (ďalej SAV), ku ktorej sa pridruží na základe rozhodnutia Predsedníctva SAV. Spoločnosť predkladá príslušnému orgánu SAV výročnú správu o svojej činnosti. Zástupca SAV má právo zúčastniť sa na rokovaniach Spoločnosti.

3. Sídlom Spoločnosti je Bratislava.

4. Spoločnosť je samostatná právnická osoba.

 

II. Poslanie a hlavné úlohy Spoločnosti

Poslaním Spoločnosti je najmä:

1. Rozširovať poznatky získané na poli výskumu a získavať vedeckých pracovníkov k aktívnej spolupráci pre rozvoj kybernetiky, informatiky a umelej inteligencie.

2. Vytvárať predpoklady pre optimálny rozvoj kybernetiky, informatiky a umelej inteligencie a ich spoločenského využitia.

3. Prispievať k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov so zvláštnym zreteľom na mladých pracovníkov.

4. Propagovať výsledky vedy na medzinárodných fórach.

5. Svojim členom poskytovať pomoc pri ich vedeckej a odbornej práci.

6. Poriadať národné a medzinárodné konferencie, semináre, vedecké sympóziá, prednášky, diskusie a iné vhodné akcie.

7. Rozvíjať edičnú a publikačnú činnosť.

8. Pri plnení svojich úloh spolupracovať s pracoviskami SAV, vysokými školami, výskumnými pracoviskami, vedeckými ústavmi a podľa potreby aj s ďalšími príbuznými organizáciami.

 

III. Členstvo

1. Členstvo v Spoločnosti môže byť riadne alebo čestné. V odôvodnených prípadoch môže Spoločnosť prijímať aj kolektívnych členov.

2. Riadnym členom Spoločnosti sa môže stať osvedčený vedecký alebo odborný pracovník alebo študent vysokej školy v odbore kybernetika, informatika, umelá inteligencia alebo príbuzných vedeckých disciplínach, ktorý aktívne pracuje vo vedeckom výskume alebo na pedagogickom úseku.

3. Čestným členom Spoločnosti sa môže stať významný domáci alebo zahraničný vedecký pracovník, ktorý sa zvlášť zaslúžil o rozvoj kybernetiky, informatiky alebo umelej inteligencie. Čestné členstvo udeľuje Valné zhromaždenie na návrh Hlavného výboru.

4. Kolektívnym členom Spoločnosti sa môže stať právnická osoba (spravidla vedecká organizácia, škola, katedra, firma alebo podnik) zastúpená jedným povereným reprezentantom, ktorý spĺňa podmienky pre riadneho člena.

5. Členstvo nadobúda platnosť dňom schválenia prihlášky Predsedníctvom Spoločnosti a zaplatením členského príspevku. Výšku členského určuje Valné zhromaždenie.

 

IV. Práva a povinnosti členov

1. Člen Spoločnosti má právo:

a) voliť a byť volený do všetkých orgánov Spoločnosti,

b) podávať návrhy a hlasovať o návrhoch podaných na schôdzach Spoločnosti

c) byť informovaný o činnosti Spoločnosti a o všetkých jej podujatiach, zúčastňovať sa týchto podujatí,

d) prednostne získavať časopisy a publikácie, ktoré Spločnosť vydáva alebo inak zabezpečí

e) používať prostriedky a zariadenia, ktoré má Spoločnosť k dispozícii pre svoju činnosť.

 

2. Člen Spoločnosti má povinosť:

a) zachovávať ustanovenia stanov a rokovacieho poriadku Spoločnosti a plniť platné rozhodnutia jej orgánov,

b) aktívne sa zúčastňovať na plnení úloh Spoločnosti a hájiť jej záujmy,

c) prispievať k uvádzaniiu nových vedeckých poznatkov do praxe,

d) platiť členské príspevky

 

V. Zánik členstva

1. Členstvo v Spoločnosti zaniká úmrtím člena, vystúpením zo Spoločnosti alebo zrušením členstva.

2. Riadny člen môže byť vylúčený z vážneho dôvodu, najmä za neplatenie členských príspevkov za obdobie dlhšie ako dva roky napriek upomienkam, a neplnenie poviností člena, ktoré sú určené stanovami.

3. O vylúčení riadneho člena ako aj zrušení čestného členstva rozhoduje Valné zhromaždenie na základe zdôvodneného návrhu Hlavného výboru.

 

VI. Orgány Spoločnosti

1. Vedúcimi orgánmi Spoločnosti pre všetky odvetvia jej činnosti sú:

a) Valné zhromaždenie

b) Hlavný výbor

c) Predsedníctvo Hlavného výboru.

2. Kontrolným orgánom Spoločnosti pre hospodársku činnosť sú jej revízori. Revízori nesmú byť členmi iných štatutárnych orgánov Spoločnosti.

 

VII. Valné zhromaždenie

1.  Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti. Riadne Valné zhromaždenie zvoláva Hlavný výbor najmenej raz za dva roky. Mimoriadne Valné zhromaždenie zvoláva Hlavný výbor z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť aspoň tretiny členov, a to najneskôr do jedného mesiaca po predložení žiadosti. Valného zhromaždenia sa má právo zúčastniť každý člen Spoločnosti.

2. Do kompetencie Valného zhromaždenia patrí:

a) schvaľovať, upravovať a meniť stanovy Spoločnosti,

b) uznášať sa na zásadných hospodárskych opatreniach a určovať výšku členských príspevkov

c) schvaľovať správy odstupujúceho výboru a revízorov,

d) tajným hlasovaním voliť a odvolávať predsedu, podpredsedov a vedeckého tajomníka, členov Hlavného výboru a revízorov. Počet kandidátov musí prevyšovať počet zvolených členov aspoň o 1/3,

e) rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiu Hlavného výboru,

f) voliť čestných členov na základe návrhu Hlavného výboru,

g) uznášať sa o zrušení Spoločnosti.

3.  Valné zhromaždenie riadi predseda, v prípade jeho neprítomnosti poverený člen Predsedníctva Hlavného výboru Spoločnosti.

4.  Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná najmenej polovica riadnych členov a delegátov pobočiek. Ak sa v stanovený čas nedostaví potrebný počet členov, môže sa po polhodinovej čakacej lehote upustiť od tejto podmienky. V každnom prípade však musí počet prítomných dosiahnuť minimálne 1/3 počtu členov Spoločnosti.

5. Za prijaté uznesenie musí hlasovať nadpolovičná väčšina prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

6. Zrušenie Spoločnosti musia odhlasovať minimálne 2/3 riadnych členov.

 

VIII. Hlavný výbor

1. Hlavný výbor je výkonným orgánom Valného zhromaždenia. Riadi činnosť Spoločnosti v období medzi valnými zhromaždeniami.

2. Hlavný výbor pozostáva z predsedu a dvoch podpredsedov, vedeckého tajomníka, hospodára a členov Hlavného výboru. Z titulu svojich funkcií sú v Hlavnom výbore aj predsedovia pobočiek a sekcií spoločnosti. Počet členov Hlavného výboru určuje Valné zhromaždenie na počet členov Spoločnosti a volí Hlavný výbor na obdobie dvoch rokov. Členmi výboru môžu byť iba riadni členovia Spoločnosti.

3. Do tej istej funkcie v Hlavnom výbore môže byť člen zvolený najviac na dve volebné obdobia za sebou. Vo výnimočných prípadoch môže Valné zhromaždenie tajným hlasovaním rozhodnúť o ďalšom zvolení.

4. Za členov Hlavného výboru, ktorí prestanú vykonávať svoje funkcie, kooptuje Hlavný výbor náhradníkov maximálne do 1/3 počtu svojich členov. Náhradníkmi sa stávajú členovia uvedení na kandidátke, ktorí nezískali potrebný počet hlasov pri voľbe riadnych členov Hlavného výboru, v poradí podľa počtu hlasov.

5. Schôdze Hlavného výboru Spoločnosti zvoláva predseda podľa potreby, najmenej však dvakrát do roka, okrem toho tiež do jedného týždňa na žiadosť aspoň jednej tretiny členov Hlavného výboru.

6. Hlavný výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná aspoň polovica jeho členov. Za uznesenie Hlavného výboru sa považuje návrh, za ktorý hlasovala väčšina prítomných.

 

IX. Predsedníctvo Hlavného výboru

1. Výkonným orgánom Hlavného výboru je Predsedníctvo, ktoré riadi Spoločnosť v období medzi schôdzami Hlavného výboru.

2.  Predsedníctvo tvoria: predseda, podpredsedovia, vedecký tajomník, hospodár, prípadne predsedovia niektorých sekcií.

3.  Činnosť Predsedníctva riadi predseda, ktorý podľa potreby zvoláva schôdze a predsedá im. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda alebo vedecký tajomník Spoločnosti.

 

X. Revízori

1. Dozor nad hospodárskou činnosťou Spoločnosti, pokiaľ táto funkcia spadá do kompetencie Hlavného výboru, vykonávajú revízori, ktorí z hospodárskeho hľadiska posudzujú aj plnenie úloh Spoločnosti.

2.  Revízorov volí Valné zhromaždenie z riadnych členov Spoločnosti na funkčné obdobie zhodné s funkčným obdobím Hlavného výboru a iných rozhodujúcich orgánov Spoločnosti.

3.  Revízori sa môžu zúčastňovať na zasadaní Hlavného výboru a jeho Predsedníctva s poradným hlasom.

4.  Revízori o svojej činnosti podávajú správy Valnému zhromaždeniu. Bez súhlasu revízorov nemôže byť prerokovaná účtovná uzávierka ani prijaté nijaké uznesenie o použití prebytkov alebo úhrade straty.

 

XI. Sekretariát Spoločnosti

1.  Hlavný výbor zriaďuje sekretariát Spoločnosti, ktorému určuje rámcove jeho štruktúru a náplň činnosti.

2.  Činnosť sekretariátu kontroluje Predsedníctvo Hlavného výboru.

3.  Sekretariát tvorí výkonný aparát Spoločnosti a vedie ho vedecký tajomník Spoločnosti.

 

XII. Pobočky

1.  Vo významných strediskách (pedagogických, vedeckých či priemyselných), kde sú k tomu predpoklady, môže Hlavný výbor zriadiť pobočky Spoločnosti.

2.  Úlohou pobočiek je organizačne podchytiť členov a plniť úlohy Spoločnosti v okruhu svojej pôsobnosti.

3.  Organizáciu a právomoc výborov pobočiek určí Hlavný výbor Spoločnosti.

4.  Pobočku Spoločnosti vedie jej predseda.

 

XIII. Sekcie a odborné skupiny

1.  Pre ľahšie zabezpečenie a koordinovanie práce môže Spoločnosť vytvárať sekcie alebo odborné skupiny, do ktorých sa členovia združujú podľa svojich záujmov a špecializácie.

2.  Vytvárajú sa bez ohľadu na teritoriálne členenie Spoločnosti. Podľa potreby sa môžu organizovať aj v rámci pobočiek.

3.  Podmienkou členstva v sekcii alebo odbornej skupine je členstvo v Spoločnosti. Člen môže pracovať v ľubovoľnom počte sekcií alebo odborných skupín.

4.  Organizáciu sekcií a odborných skupín ako aj spôsob ich činnosti určí Hlavný výbor Spoločnosti.

 

XIV. Hmotné prostriedky na plnenie úloh

1.  Hmotné prostriedky na činnosť Spoločnosti tvoria členské príspevky, zápisné, dotácie poskytované SAV, prípadne dary.

2.  Spoločnosť predkladá orgánom SAV výročnú správu o činnosti a hospodárení.

 

XV. Hospodárenie Spoločnosti

1.  Hlavný výbor Spoločnosti zostaví koncom každého roka plán činnosti a na jeho podklade finančný rozpočet na budúci rok. Okrem toho zostaví začiatkom každého roka účtovnú uzávierku za uplynulý rok a predloží ju príslušným orgánom SAV.

2. Spoločnosť hospodári na základe schváleného plánu a rozpočtu. Platby a príjmy Spoločnosti prebiehajú na účte Spoločnosti.

3.  Za majetok Spoločnosti zodpovedá Hlavný výbor, ktorý správou majetku poverí jedného člena (hospodára).

 

XVI. Zastupovanie Spoločnosti

1. V mene Spoločnosti rokujú a podpisujú podľa týchto stanov: predseda, podpredsedovia a vedecký tajomník tak, že k názvu Spoločnosti pripoja svoj podpis a označenie funkcie. Vo veciach hospodársko-finančných sa vyžadujú podpisy najmenej dvoch oprávnených osôb.

2.  Hlavný výbor môže splnomocniť svojich jednotlivých členov, príp. aj iné osoby, najmä vedúcich pracovníkov sekretariátu, aby v rozsahu, ktorý určí, zastupovali Spoločnosť a rokovali v eje mene. Osoby, ktoré sú takto poverené, podpisujú Spoločnosť s dodatkom „v zastúpení“.

 

XVII. Zánik Spoločnosti

1. Spoločnosť zanikne, ak uznesenie o jej zániku podporia minimálne 2/3 členov.

2.  Ak Spoločnosť zanikne, majetok, ktorý zostane po úhrade jej záväzkov, pripadne SAV.

 

XVIII. Reprezentácia národných Spoločností

1.  Spoločnosť reprezentuje Národný komitét medzinárodnej organizácie International Federation of Automatic Control (ďalej IFAC).

2.  O riešení otázok, ktoré si vyžadujú stanovisko, koordináciu alebo spoluprácu Spoločnosti s IFAC a ECCAI rozhoduje Hlavný výbor Spoločnosti.