Aktuality

O nás

Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku pri SAV (SSKI) je vedeckou a odbornou spoločnosťou podporujúcou informatizáciu, automatizáciu a kybernetizáciu procesov v priemysle a v službách.

Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku pri SAV (SSKI) je vedeckou a odbornou spoločnosťou podporujúcou informatizáciu, automatizáciu a kybernetizáciu procesov v priemysle a v službách. Spoločnosť bola založená 22. 9. 1966 pod názvom Slovenská kybernetická spoločnosť pri SAV.

Činnosť SSKI je zameraná na:
- rozširovanie výsledkov výskumu a rozvoj v oblasti kybernetiky, informatiky a umelej inteligencie
- zvyšovanie odbornej úrovne svojich členov a podporu ich vedeckej a odbornej práce
- spoluprácu s pracoviskami SAV, vysokými školami, výskumnými a vedeckými pracoviskami, vedeckými ústavmi, firmami a s ďalšími príbuznými organizáciami.

SSKI je od r. 1987 členom European Association for Artificial Intelligence (EurAi) a od r. 1992 Národnou členskou organizáciou (National Member Organization, NMO) zastupujúcou Slovensko v International Federation of Automatic Control (IFAC).

SSKI je organizátorom medzinárodných konferencií Kybernetika a informatika, , IEEE konferencií ako aj workshopov, konferencií a sympózií pod záštitou IFAC.

SSKI vydáva elektronický časopis Journal of Cybernetics and Informatics.

Sídlom spoločnosti je Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave – Ústav automobilovej mechatroniky.