Special Volume

Journal of Cybernetics and Informatics, Special Issue "New Trends in Education of Automation and Information Technology" 2004, ISSN: 1336-4774

Introduction - Special Volume

Author: 
Štefan Kozák

Stretnutie katedier automatizácie z Českej a Slovenskej republiky má svoju dlhodobú tradíciu. Tohoročné stretnutie katedier automatizácie sa koná na Slovensku v Moravanoch nad Váhom pri príležitosti jubilujúcej Katedry automatizovaných systémov riadenia (KASR) FEI STU, ktorá oslavila 20. výročie svojho vzniku. Spolu s vedecko-pedagogickou radou odboru Automatizácia na FEI STU v Bratislave je KASR zároveň hlavným garantom seminára „Nové trendy vo vzdelávaní v oblasti automatizácie a informatiky“.

Editorial - Special Volume

Author: 
Danica Rosinová

This special issue is devoted to the Workshop “New Trends in Education of Automation and Information Technology". This joint meeting of departments of control engineering from Czech and Slovak universities took place in Moravany nad Váhom, Slovak Republic, September 2-3, 2004 and concentrated on the following major topics:
· Present state and development of curriculum in Control Engineering
· New trends in science and education in curricula: Control Engineering,
Cybernetics, Mechatronics, Artificial Intelligence and Informatics

VÝVOJ WEBOVÝCH APLIKACÍ PRO PODPORU VÝUKY V LABORATOŘÍCH AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ

Author: 
Babiuch, Marek

Příspěvek popisuje tvorbu webové podpory výuky v laboratořích měření a senzorové techniky. Prezentované aplikace jsou využívány při výuce a jsou vytvořeny pomocí skriptovacích jazyků s podporou databázového servru MySQL, Macromedia Flash a také pokročilé technologie ASP.NET. Tyto aplikace jsou součástí diplomových prací a jsou příkladem využití oboru aplikované informatiky v oblasti automatizační technikya řízení.

INFORMAČNÉ A ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY V OBLASTI AUTOMATIZÁCIE

Author: 
Spalek, J. Janota, A.

Príspevok je venovaný vedecko-výskumnému a vzdelávaciemu smerovaniu Katedry riadiacich a informačných systémov vo vzťahu k akreditovanému 3-stupňovému študijnému odboru Automatizácia. Ukazuje, že implementáciou poznatkov z oblasti informačných a zabezpečovacích systémov možno obohatiť profil absolventa odboru automatizácie v doprave i priemysle.

NOVÉ TRENDY VO VÝUČBE A VÝSKUME POHYBOVÝCH SYSTÉMOV

Author: 
Žalman, M. Jovankovič, J. Bélai I.

V príspevku sú uvedené súčasné trendy výučby a výskumu pohybových systémov, ktoré sa vo výučbe realizujú v študijnom odbore Automatizácia. v predmetoch bakalárskeho štúdia Ak čné členy a Servopohony a v inžinierskom štúdiu v predmete Inteligentné servosystémy na FEI STU v Bratislave Výsledky výskumných úloh sú prezentované z oblasti návrhu riadenia Master-Slave polohového servosystému .

ZABEZPEČENÍ VÝUKY PŘEDMĚTU ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU PRO STROJNÍ INŽENÝRY SE SPECIALIZACÍ V OBORU ŘÍZENÍ A POČÍTAČŮ

Author: 
Jiří Tůma

Referát pojednává o softwarové podpoře výuky předmětu Zpracování signálů pro studenty Fakulty strojní se zaměřením inženýrská informatika a řízení v magisterském studijním programu. Ve výuce je zdůrazněna orientace na vysvětlení složitých postupů zpracování naměřených dat z hlediska jejich softwarové realizace a výcvik v interpretaci naměřených dat. Softwarovou podporu výuky tvoří především aplikace SignalAnalyser, pomocí které je simulováno vyhodnoceni uměle generovaných dat a různých příkladů měření v průmyslu.

File: 
PDF icon sv_09_Tuma.pdf

TRENDY VO VÝUČBE SPOJITÝCH A DISKRÉTNYCH SYSTÉMOV RIADENIA

Author: 
Branislav Hrúz Štefan Kozák Vojtech Veselý

Príspevok sa zaoberá niektorými vybranými problémami spojenými s výu čbou metód automatického riadenia spojitých a diskrétnych systémov riadenia. Je rozdelený na tri častí. Prvá časť príspevku sa zaoberá novými trendami vo výučbe spojitých systémov riadenia s využitím interaktivných princípov v modelovaní, výpočte optimálnych parametrov regulátorov a grafickej prezentácii riešenia použitím Internet/Intranet technológií. Druhá časť príspevku je zameraná na opis metodiky a spôsobov výučby udalostných systémov riadenia.