TRENDY VO VÝUČBE SPOJITÝCH A DISKRÉTNYCH SYSTÉMOV RIADENIA

Volume: 
Special Volume
Abstract 

Príspevok sa zaoberá niektorými vybranými problémami spojenými s výu čbou metód automatického riadenia spojitých a diskrétnych systémov riadenia. Je rozdelený na tri častí. Prvá časť príspevku sa zaoberá novými trendami vo výučbe spojitých systémov riadenia s využitím interaktivných princípov v modelovaní, výpočte optimálnych parametrov regulátorov a grafickej prezentácii riešenia použitím Internet/Intranet technológií. Druhá časť príspevku je zameraná na opis metodiky a spôsobov výučby udalostných systémov riadenia. Teoretická a aplikačná časť je zavedená do jedného predmetu vyučovaného v inžinierskom štúdiu s cieľom naučiť študentov spôsoby tvorby udalostných modelov, algoritmov riadenia týchto systémov a metód simulácie s využitím laboratórnych modelov. Tretia časť príspevku sa zaoberá niektorými otvorenými problémami výučby spojenými s formami, spôsobmi výučby a efektívneho využitia ľudského, technického a softvérového potenciálu pre zabezpečenie a dosiahnutie vysokej kvality výučby.

Author 
Branislav Hrúz Štefan Kozák Vojtech Veselý