Valné zhromaždenie 5.11. 2010

fotkaValné zhromaždenie Slovenskej spoločnosti pre kybernetiku a informatiku pri SAV sa konalo 5.11. 2010 v posluchárni BC-300 Fakulty elektrotechniky a informatiky STU na Ilkovičovej 3 v Bratislave. Na tomto zhromaždení sa prerokovali aktuálne vnútorné záležitosti spoločnosti.


Udalosť

Valné zhromaždenie Slovenskej spoločnosti pre kybernetiku a informatiku pri SAV

FEI STU

5. november 2010

 

UZNESENIE

 

1. Valné zhromaždenie SSKI berie na vedomie :

a. Správu revíznej komisie Slovenskej spoločnosti pre kybernetiku a informatiku (SSKI) pri SAV


2. Valné zhromaždenie schvaľuje:

a. Správu predsedníctva o činnosti SSKI za roky 2009-2010
b. Plán činnosti SSKI na rok 2011
c. Finančný rozpočet SSKI na rok 2011


3. Valné zhromaždenie ukladá:

a. Predsedníctvu vypracovať zápisnicu z valného zhromaždenia SSKI a rozposlať ju všetkým členom spoločnosti.

Termín 19.11.2010

b. Predsedníctvu a hlavnému výboru pripraviť a organizačné zabezpečiť vypracovanie prvého oznámenie o  medzinárodnej konferencii  s názvom Kybernetika a Informatika, s návrhom  programového a organizačného výboru. Navrhovaná lokalita: Jasenská dolina.

Termín 30. 5. 2011

c. Predsedníctvu a hlavnému výboru pripraviť a zabezpečiť voľby hlavného výboru pre ďalšie funkčné obdobie október 2011.

Termín 30.9. 2010

d. Predsedníctvu SSKI a hlavnému výboru zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu informácii o akciách poriadaných SSKI prostredníctvom Internetu.

Termín : priebežne


4.    Valné zhromaždenie odporúča svojim členom:

a. pomáhať pri získavaní nových členov spolčnosti
b. pomáhať pri organizovaní a zabezpečovaní seminárov, školení a konferencií.V Bratislave 5.11.2010

Ing. Ivana Budinská, PhD.,  člen
Prof. Ing. Milan Žalman, PhD., predseda
Prof. Ing. Dušan Krokavec, PhD., člen

Tags