Main committee and members

Main committee

Hlavný výbor:

Chair:
Prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.

Vice-chair:
Ing. Ivana Budinská, PhD. 
Prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.

Scientific Secretary:
doc. Ing. Alena Kozáková, PhD.

Treasurer:
Katarína Knežiková

Executive Editor of the "Journal of Cybernetics and Informatics":
doc. Ing. Danica Rosinová, PhD.

Representative for IFAC:
Prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.

Representative for EurAi:
Prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.

Members:

Bakošová, Monika, doc. Ing. PhD.

Belavý, Cyril, Prof. Ing. PhD.

Budinská, Ivana, Ing. PhD.

Fikar, Prof. Ing. DrSc.

Franeková, Mária, Prof. Ing. PhD.

Huba, Mikuláš, Prof. Ing. PhD.

Hulkó, Gabriel, Prof. Ing. DrSc.

Janota, Aleš , Prof. Ing. PhD.

Jurišica, Ladislav, Prof. Ing. PhD.

Kozák, Štefan, Prof. Ing. PhD.

Kozáková, Alena, doc. Ing. PhD.

Krajčovič, Tibor, doc. Ing. PhD.

Krokavec, Dušan, Prof. Ing. PhD.

Kvasnica, Michal, doc. Ing. PhD.

Moravčík, Oliver, Dr.h.c. Prof. Dr. Ing.

Murín, Justin, Prof. Ing. PhD.

Murgaš, Ján, Prof. Ing. PhD.

Rohaľ-Ilkiv, Boris, Prof. Ing. PhD.

Rosinová, Danica, doc. Ing. PhD.

Sarnovský, Ján, Prof. Ing. PhD.

Sekaj, Ivan, doc. Ing. PhD.

Schreiber, Peter, doc. Ing. PhD.

Sinčák, Peter, Prof. Ing. PhD.

Spalek, Juraj, Prof. Ing. PhD.

Ševčík, Peter, doc. Ing. PhD.

Tanuška, Pavol, Prof. Ing. PhD.

Veselý, Vojtech, Prof. Ing. PhD.

Zelenka Ján, Ing. PhD.

Žalman, Milan, Prof. Ing. PhD.