Volume 02

COMPARATIVE RESEARCH ON NEURO-FUZZY ALGORITHMS

Author: 
Svetla Vassileva Pressian Petrov Štefan Kozák

Present research deals with the comparison of neuro-fuzzy algorithms theoretical and application aspects. The compared algorithms are applied for a non-linear MISO system predictive model design. The modelled system is an unstudied continuous biotechnological process for protein biosynthesis. Simulative research is carried out in Fuzzy Toolbox of Matlab 5.2. Experimental approvement of the models is realized from experts in the Institute of Microbiology - Bulgarian Academy of Sciences.

File: 
PDF icon 1212.pdf

HIERARCHICKÉ METÓDY ROZVRHOVANIA ÚLOH V DISKRÉTNYCH VÝROBNÝCH SYSTÉMOCH

Author: 
Baltazár Frankovič

Článok poukazuje na možnosť riešenia optimálneho rozvrhovania úloh diskrétnych systémov. Pre riešenie tohoto problému multiagentové systémy majú v súčasnosti širokú odbornú a vedeckú publicitu. Pravidlá takého systému umožnia navrhnúť efektívny postup stratégie hierarchického rozhodovania a rozvrhovania.Tento článok má za účel dať určitý pohľad na teoretické problémy a tiež na možnosti ich aplikácie v priemyselnej, počítačovej, telekomunikačnej atď . oblasti.

File: 
PDF icon 1211.pdf

STROJOVÁ INTELIGENCIA, INTELIGENTNÉ TECHNOLÓGIE – SÚČASNOSŤ A BUDÚCNOSŤ

Author: 
Peter Sinčák Daniel Novotný Peter Kostelnik

Informačné systémy dnes prenikajú do všetkých oblastí technickej aj netechnickej praxe. Dnes bez informatizácie a nasadenia informačných systémov v podstate neexistujú žiadne technológie. Ich úroveň sa neustále zvyšuje s cieľom vytvorenia užívateľsky príjemných systémov, ktoré zvládajú mnohé situácie, ktoré je možné zvládnuť bez zásahu človeka, resp. realizujú tak, ako by ich riešil človek s určitými vedomosťami, ktoré tento systém má zachytené v svoje báze znalostí, ktorú neustále zväčšuje.

File: 
PDF icon 1210.pdf