NOVÉ TRENDY VE VÝUCE

Volume: 
Special Volume
Abstract 

Tato zpr´ava popisuje nˇekter´e nov´e trendy pˇri v´yuce na Katedˇre ˇr´ıdic´ı techniky, Fakulty elektrotechnické, Cˇeske´ho vysoke´ho ucˇen´ı technicke´ho v Praze. Je zde naznacˇeno vyuzˇit´ı Matlab Web Serveru pro komunikaci
vzd´alen´eho uˇzivatele se softwarem Matlab, aplikace modern´ı teorie ˇr´ızen´ı na laboratorn´ı model a d´ale uk´azka spolupr´ace se zahraniˇcn´ı University of Glasgow a dom´ac´ı Universitou Palack´eho v Olomouci.

Author 
Petr Urban Jirka Roubal